تعریف

تعریف

اسماعیل الیاد

لیست آهنگ ها

آمان هی آمان گوش کنید
صدیق تعریف
چاوخاس گوش کنید
صدیق تعریف
گله و گله گوش کنید
صدیق تعریف
مطرب حریفان گوش کنید
صدیق تعریف
نارنج و لیمو گوش کنید
صدیق تعریف
آخ لیل و داخ لیل گوش کنید
صدیق تعریف
راستای خیابان گوش کنید
صدیق تعریف
شمامه و خال خال گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف جلوه گل گوش کنید
صدیق تعریف
ساز و آواز 1 گوش کنید
صدیق تعریف
چهارمضراب همایون (براساس ملودی کردی) گوش کنید
صدیق تعریف
ساز و آواز 2 گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف قدیمی نیاز گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف افسانه گوش کنید
صدیق تعریف
ساز و آواز 3 گوش کنید
صدیق تعریف
قطعه بیداد گوش کنید
صدیق تعریف
تکنوازی تار گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف کتانه گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف جلوه گل گوش کنید
صدیق تعریف
ساز و آواز 1 گوش کنید
صدیق تعریف
چهارمضراب همایون (براساس ملودی کردی) گوش کنید
صدیق تعریف
ساز و آواز 2 گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف قدیمی نیاز گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف افسانه گوش کنید
صدیق تعریف
ساز و آواز 3 گوش کنید
صدیق تعریف
قطعه بیداد گوش کنید
صدیق تعریف
تکنوازی تار گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف کتانه گوش کنید
صدیق تعریف
پیرانه سر گوش کنید
صدیق تعریف
مهتاب گوش کنید
صدیق تعریف
راز پنهان گوش کنید
صدیق تعریف
نرگس مست گوش کنید
صدیق تعریف
نور و نیلوفر گوش کنید
صدیق تعریف
قافل گل گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف در کوی جانان گوش کنید
صدیق تعریف
ساز و آواز 1 گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف اندوه نهفته گوش کنید
صدیق تعریف
گروه نوازی گوش کنید
صدیق تعریف
ساز و آواز 2 گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف قدیمی مشو ای دوست گوش کنید
صدیق تعریف
ساز و آواز 2 گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف لبخند گل گوش کنید
صدیق تعریف
حیران گوش کنید
صدیق تعریف
سرکوه بلند گوش کنید
صدیق تعریف
خسته بال گوش کنید
صدیق تعریف
گذاران گوش کنید
صدیق تعریف
خیال انگیز گوش کنید
صدیق تعریف
ترنج گوش کنید
صدیق تعریف
درخت روشنای گوش کنید
صدیق تعریف
سوخته دل گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف نسیم سحر گوش کنید
صدیق تعریف
ساز و آواز 1 گوش کنید
صدیق تعریف
چهارمضراب ابوعطا (بر مبنای ملودی کردی) گوش کنید
صدیق تعریف
ساز و آواز 2 گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف قدیمی شور و شیدایی گوش کنید
صدیق تعریف
پیش درآمد راست پنجگاه، آواز راست پنجگاه و تصنیف گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف فریاد گوش کنید
صدیق تعریف
چهارمضراب راست پنجگاه گوش کنید
صدیق تعریف