خسروشکیبابی

خسروشکیبابی

MasodModiri

لیست آهنگ ها

نقش قالی گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی
انتظار گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی
باران گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی
گلایه گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی
همزاد گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی
سخاوت گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی
صبح و من گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی
نقش قالی (دکلمه) گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی