شهرام ناظری

شهرام ناظری

almas arhn

لیست آهنگ ها

ما گوش شماییم شما تن زده تا کی گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
مست و دیوانه گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
سپیده (آواز در گوشه ی حجاز) گوش کنید
شهرام ناظری