فرامرز پایور

فرامرز پایور

آراد

لیست آهنگ ها

پیش درآمد گوش کنید
فرامرز پایور
درآمد گوش کنید
فرامرز پایور
چهار مضراب گوش کنید
فرامرز پایور
کرشمه گوش کنید
فرامرز پایور
زابل گوش کنید
فرامرز پایور
چهار مضراب زابل و فرود گوش کنید
فرامرز پایور
مخالف گوش کنید
فرامرز پایور
مغلوب و نغمه مغلوب گوش کنید
فرامرز پایور
منصوری گوش کنید
فرامرز پایور
پیش زنگوله و زنگوله گوش کنید
فرامرز پایور
ترانه گوش کنید
فرامرز پایور
درآمد گوش کنید
فرامرز پایور
چهار مضراب گوش کنید
فرامرز پایور
گشایش و داد گوش کنید
فرامرز پایور
شکسته و فرود گوش کنید
فرامرز پایور
خوارزمی گوش کنید
فرامرز پایور
خاوران گوش کنید
فرامرز پایور
عراق گوش کنید
فرامرز پایور
رنگ گوش کنید
فرامرز پایور
درآمد گوش کنید
فرامرز پایور
چهار مضراب گوش کنید
فرامرز پایور
مقدمه ماهور (گروه نوازی) گوش کنید
بهرام با جلان
فرامرز پایور
تصنیف به گردش فروردین گوش کنید
بهرام با جلان
فرامرز پایور
چهارمضراب داد گوش کنید
بهرام با جلان
فرامرز پایور
داد و شکسته گوش کنید
بهرام با جلان
فرامرز پایور
تصنیف سیل اشک گوش کنید
بهرام با جلان
فرامرز پایور
تصنیف مژده فروردین گوش کنید
بهرام با جلان
فرامرز پایور
چهارمضراب دلکش گوش کنید
بهرام با جلان
فرامرز پایور
دلکش و عراق گوش کنید
بهرام با جلان
فرامرز پایور
تصنیف پیام بهار گوش کنید
بهرام با جلان
فرامرز پایور