مجاز

مجاز

بهزاد

لیست آهنگ ها

قربانی گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
اینجه گولو گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
بایات شیراز گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
نباتی گرایلی سی گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
قاراباغ شکسته سی گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
مخمس گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
طبل جنکی کوراوغلو گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
اکبر گولو گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
قوشا یاپراق گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
نخجیون گولو گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
قربانی گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی