گلچین خودم

گلچین خودم

امیر نوری

لیست آهنگ ها

تورو میخواستم گوش کنید
محمد علیزاده
آفرینش گوش کنید
بردیا کیارس
فرشتگان به زمین آمدند گوش کنید
بردیا کیارس
آسمان گوش کنید
بردیا کیارس
اولین باران گوش کنید
بردیا کیارس
عشق در جان بی افروز گوش کنید
بردیا کیارس
آب روشنایی ست گوش کنید
بردیا کیارس
زیستن گوش کنید
بردیا کیارس
آدم گوش کنید
بردیا کیارس
واهی گوش کنید
بردیا کیارس
شیطان به سوی آدم آمد گوش کنید
بردیا کیارس
وسوسه گوش کنید
بردیا کیارس
تنها گوش کنید
بردیا کیارس
آخر هر رویا گوش کنید
بردیا کیارس
مرگ آتش گوش کنید
بردیا کیارس
برزخ گوش کنید
بردیا کیارس
نفس گوش کنید
بردیا کیارس
باید ها و نباید ها گوش کنید
بردیا کیارس
آفرینش گوش کنید
بردیا کیارس
فرشتگان به زمین آمدند گوش کنید
بردیا کیارس
آسمان گوش کنید
بردیا کیارس
اولین باران گوش کنید
بردیا کیارس
عشق در جان بی افروز گوش کنید
بردیا کیارس
آب روشنایی ست گوش کنید
بردیا کیارس
زیستن گوش کنید
بردیا کیارس
آدم گوش کنید
بردیا کیارس
واهی گوش کنید
بردیا کیارس
شیطان به سوی آدم آمد گوش کنید
بردیا کیارس
وسوسه گوش کنید
بردیا کیارس
تنها گوش کنید
بردیا کیارس
آخر هر رویا گوش کنید
بردیا کیارس
مرگ آتش گوش کنید
بردیا کیارس
برزخ گوش کنید
بردیا کیارس
نفس گوش کنید
بردیا کیارس
باید ها و نباید ها گوش کنید
بردیا کیارس
زینب زینب گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده