عشق من

عشق من

مجتبی فخرذاکری

لیست آهنگ ها

بحر طویل اعجمی گوش کنید
گروه عجم
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، ...) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "یعنی چه" گوش کنید
محمدرضا شجریان