صدیق تعریف

صدیق تعریف

مجتبا نایب جعفر

لیست آهنگ ها

تصنیف بلبل شوریده (ماهور) گوش کنید
صدیق تعریف
آواز 1 (ماهور) گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف دیدم صنمی (ماهور) گوش کنید
صدیق تعریف
آواز 2 (ماهور) گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف مارش خون (خسرو خون) (ماهور) گوش کنید
صدیق تعریف
رنگ کوراغلو (ماهور) گوش کنید
صدیق تعریف
پیش درآمد اصفهان (اصفهان) گوش کنید
صدیق تعریف
آواز سوز و گذاز (اصفهان) گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف تا رخت (ریشه در آب) (اصفهان) گوش کنید
صدیق تعریف
آواز رامکلی (ابوعطا) گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف الا ساقیا (ابوعطا) گوش کنید
صدیق تعریف
آواز 3 (ابوعطا) گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف ترک چشم (ابوعطا) گوش کنید
صدیق تعریف