خسرو خان

خسرو خان

منم الهام

لیست آهنگ ها

صاحب دلی را گفتند: بدین خوبی که خورشید است، نشنیده ایم که... گوش کنید
خسرو شکیبایی