شاملو

شاملو

منم الهام

لیست آهنگ ها

ترانه ی بزرگترین آرزو گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
سرود برای مرد روشن که به سایه رفت گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
تو را دوست می دارم گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
تعویذ گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
گفتی که باد مرده ست گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
محاق گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
از این گونه مردن گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
باران گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
شبانه گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
واپسین تیر ترکش گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
در این بن بست گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
پرتویی که می تابد کجاست گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
خاطره گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
شب بیداران گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
جخ امروز از مادر نزاده ام گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
ای کاش آب بودم گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
سرود ششم گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
آخر بازی گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
در آستانه گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان