شاهین صبا

شاهین صبا

لیست آهنگ ها

زمان – تکرار گوش کنید
شاهین صبا
طلوع – حیات گوش کنید
شاهین صبا
ترس – شهامت گوش کنید
شاهین صبا
حجم – تکرار گوش کنید
شاهین صبا
جنبش – اتصال گوش کنید
شاهین صبا
صبر – انعطاف گوش کنید
شاهین صبا
عمل – تداوم گوش کنید
شاهین صبا
تمرکز – خیزش گوش کنید
شاهین صبا
احتیاط – تعادل گوش کنید
شاهین صبا
تفکر – نهان گوش کنید
شاهین صبا