شاهین فرهت

شاهین فرهت

لیست آهنگ ها

سمفونی 1 گوش کنید
شاهین فرهت
سمفونی 2 گوش کنید
شاهین فرهت
سمفونی 3 گوش کنید
شاهین فرهت
نگاهی به تاریخ موسیقی گوش کنید
شاهین فرهت
مبحث ریتم گوش کنید
شاهین فرهت
مبحث ملودی گوش کنید
شاهین فرهت
مبحث هارمونی گوش کنید
شاهین فرهت
مبحث بافت موسیقی گوش کنید
شاهین فرهت
مبحث رنگ آمیزی موسیقی گوش کنید
شاهین فرهت
همبستگی در موسیقی گوش کنید
شاهین فرهت