سعید هرمزی

سعید هرمزی

لیست آهنگ ها

دستگاه شور گوش کنید
سعید هرمزی
پیش درآمد (آواز دشتی) گوش کنید
سعید هرمزی
آواز دشتی، چهارمضراب (آواز دشتی) گوش کنید
سعید هرمزی
آواز دشتی و اوج (آواز دشتی) گوش کنید
سعید هرمزی
غم انگیز، آواز دشتی (آواز دشتی) گوش کنید
سعید هرمزی
گیلکی، فرود (آواز دشتی) گوش کنید
سعید هرمزی
درآمد (دستگاه ماهور) گوش کنید
سعید هرمزی
ضربی و آواز (دستگاه ماهور) گوش کنید
سعید هرمزی
کرشمه و آواز (دستگاه ماهور) گوش کنید
سعید هرمزی
داد (دستگاه ماهور) گوش کنید
سعید هرمزی