رکن الدین مختاری

رکن الدین مختاری

لیست آهنگ ها

پیش درآمد شور گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
ضربی شور گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
ضربی دشتی 1 گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
ضربی دشتی 2 گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
پیش درآمد بیات ترک گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
ضربی بیات ترک گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
رنگ بیات ترک گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
چهار مضراب بیات ترک گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
ضربی افشاری گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند
پیش درآمد سه گاه گوش کنید
رکن الدین مختاری
نورعلی برومند