مونس شریف اف

مونس شریف اف

لیست آهنگ ها

ایریلیق گوش کنید
مونس شریف اف
کوچه لر گوش کنید
مونس شریف اف
ترانه غم گوش کنید
مونس شریف اف
لای لای گوش کنید
مونس شریف اف
یارالیم دیمه گوش کنید
مونس شریف اف
سنه د قالماز گوش کنید
مونس شریف اف
نی لیم گوش کنید
مونس شریف اف
آی ایشقیندا گوش کنید
مونس شریف اف
ایلک محبت گوش کنید
مونس شریف اف
ایلک بهار گوش کنید
مونس شریف اف