مجید تحریری

مجید تحریری

لیست آهنگ ها

دوت برای پیانو و ویلن گوش کنید
مجید تحریری
علیرضا انصاری
نیکو یوسفی
نگار بهبهانی
حامی حقیقی
آرش احمدی
علیرضا فشامی
سکوت گوش کنید
مجید تحریری
علیرضا انصاری
نیکو یوسفی
نگار بهبهانی
حامی حقیقی
آرش احمدی
علیرضا فشامی
دوت برای پیانو و ویلنسل 1 گوش کنید
مجید تحریری
علیرضا انصاری
نیکو یوسفی
نگار بهبهانی
حامی حقیقی
آرش احمدی
علیرضا فشامی
دوت برای صدای انسان و زیورآلات گوش کنید
مجید تحریری
علیرضا انصاری
نیکو یوسفی
نگار بهبهانی
حامی حقیقی
آرش احمدی
علیرضا فشامی
به تیرگی های زمستان گوش کنید
مجید تحریری
علیرضا انصاری
نیکو یوسفی
نگار بهبهانی
حامی حقیقی
آرش احمدی
علیرضا فشامی
دوت برای پیانو و ویلنسل 2 گوش کنید
مجید تحریری
علیرضا انصاری
نیکو یوسفی
نگار بهبهانی
حامی حقیقی
آرش احمدی
علیرضا فشامی
اتوبیوگرافی گوش کنید
مجید تحریری
علیرضا انصاری
نیکو یوسفی
نگار بهبهانی
حامی حقیقی
آرش احمدی
علیرضا فشامی