ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)

ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)

لیست آهنگ ها

Theme From Silk Road گوش کنید
ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Caravansary گوش کنید
ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Dance Of Sarasvati گوش کنید
ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
A Drop Of Silence گوش کنید
ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Koi (Love And The Death Of Izanami) گوش کنید
ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Moon Dance گوش کنید
ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Song For Peace گوش کنید
ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Sozo گوش کنید
ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Mandaka گوش کنید
ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)
Return To Vietnam گوش کنید
ماسانوری تاکاهاشی (کیتارو)