کسری صادقی

کسری صادقی

لیست آهنگ ها

یاد گوش کنید
کسری صادقی
موجها گوش کنید
کسری صادقی
رویا گوش کنید
کسری صادقی
رقص ذرات گوش کنید
کسری صادقی
گفتگو گوش کنید
کسری صادقی
رویا (با اجرای کمانچه و تار) گوش کنید
کسری صادقی
عبور گوش کنید
کسری صادقی