ژان دورینگ

ژان دورینگ

لیست آهنگ ها

زهیریگ و شِروَندی گوش کنید
ژان دورینگ
نوبتِ گواتی گوش کنید
ژان دورینگ
زهیریگ و آواز 1 گوش کنید
ژان دورینگ
زهیریگ و آواز 2 گوش کنید
ژان دورینگ
لاهرو گوش کنید
ژان دورینگ
سَسولی گوش کنید
ژان دورینگ
خراسانی - جنگلی گوش کنید
ژان دورینگ
یا رسول الله و الله من پکیرم گوش کنید
ژان دورینگ
قلندری ساز، ربنا یکی گوش کنید
ژان دورینگ
یار محمد ملیری گوش کنید
ژان دورینگ