جمال صفوی

جمال صفوی

لیست آهنگ ها

قطعه 1 گوش کنید
جمال صفوی
قطعه 4 گوش کنید
جمال صفوی
فتح خوزستان، اصفهان گوش کنید
جمال صفوی
قطعه 6 گوش کنید
جمال صفوی
مرغ بینوا، بیات ترک گوش کنید
جمال صفوی
قطعه 5 گوش کنید
جمال صفوی
قطعه 2 گوش کنید
جمال صفوی
قطعه 7 گوش کنید
جمال صفوی
قطعه 8 گوش کنید
جمال صفوی
قطعه 3 گوش کنید
جمال صفوی