حسین عمومی

حسین عمومی

لیست آهنگ ها

شکفته گوش کنید
حسین عمومی
مجید خلج
نوشاب گوش کنید
حسین عمومی
مجید خلج
شاه وش گوش کنید
حسین عمومی
مجید خلج
سکوت همزبانی گوش کنید
حسین عمومی
مجید خلج
تافته گوش کنید
حسین عمومی
مجید خلج
در سماع گوش کنید
حسین عمومی
مجید خلج
بازگشت گوش کنید
حسین عمومی
مجید خلج
شیدا گوش کنید
حسین عمومی
مجید خلج
دام خاک گوش کنید
حسین عمومی
مجید خلج
با زنگ گوش کنید
حسین عمومی
مجید خلج