حاج قربان سلیمانی

حاج قربان سلیمانی

لیست آهنگ ها

مقام نوایی گوش کنید
حاج قربان سلیمانی
علیرضا سلیمانی
مقام شاختایی، زارِنجی (در مدح حضرت رسول اکرم (ص)) گوش کنید
حاج قربان سلیمانی
علیرضا سلیمانی
بحر طویل، در مدح حضرت رسول اکرم (ص) گوش کنید
حاج قربان سلیمانی
علیرضا سلیمانی
عیب اتمگین؛ در مقام زاهد، در مدح حضرت علی (ع) گوش کنید
حاج قربان سلیمانی
علیرضا سلیمانی
گوزل گوش کنید
حاج قربان سلیمانی
علیرضا سلیمانی
یا مصطفی مدد، در مقام گریلی گوش کنید
حاج قربان سلیمانی
علیرضا سلیمانی
گل صنوبر، در مقام شاهختایی گوش کنید
حاج قربان سلیمانی
علیرضا سلیمانی
مقام لرباشی گوش کنید
حاج قربان سلیمانی
علیرضا سلیمانی