غلام کویتی پور

غلام کویتی پور

لیست آهنگ ها

عاشورا گوش کنید
غلام کویتی پور
چنگ دل گوش کنید
غلام کویتی پور
غریبانه گوش کنید
غلام کویتی پور
اسم اعظم گوش کنید
غلام کویتی پور
ممد نبودی گوش کنید
غلام کویتی پور
سنگ می بارد گوش کنید
غلام کویتی پور
غرق به خون گوش کنید
غلام کویتی پور
ملکوت گوش کنید
غلام کویتی پور
گفتم کجا؟ گفتا به خون! گوش کنید
غلام کویتی پور
حیلت رها کن گوش کنید
غلام کویتی پور