فرزین طهرانیان

فرزین طهرانیان

لیست آهنگ ها

مینیاتور برای گیتار کلاسیک گوش کنید
فرزین طهرانیان
کاپرپس در دو ماژور گوش کنید
فرزین طهرانیان
کاپریس در تقلید از پیانو - فانتزی برای گیتار گوش کنید
فرزین طهرانیان
شبیه اندی گوش کنید
فرزین طهرانیان
کاپریس در لا مینور گوش کنید
فرزین طهرانیان
عربسکاس گوش کنید
فرزین طهرانیان
رقص آسیابان گوش کنید
فرزین طهرانیان
تابستان - تانگو گوش کنید
فرزین طهرانیان
والس گوش کنید
فرزین طهرانیان
تانگو گوش کنید
فرزین طهرانیان