فرزانه گلزاری

فرزانه گلزاری

لیست آهنگ ها

مونگ شو (ماه شب) گوش کنید
فرزانه گلزاری
درمون عشق (درمان عشق) گوش کنید
فرزانه گلزاری
جاده عاشقی (جاده عاشقی) گوش کنید
فرزانه گلزاری
کموتر ناشی (کبوتر غریب) گوش کنید
فرزانه گلزاری
حکایت درد (حکایت درد) گوش کنید
فرزانه گلزاری
رزو تشنه (درخت بلوط تشنه) گوش کنید
فرزانه گلزاری
قاف خیال (کوه قاف) گوش کنید
فرزانه گلزاری
عطر رازونه (عطر رازیانه) گوش کنید
فرزانه گلزاری