فرشید رشیدا

فرشید رشیدا

لیست آهنگ ها

برادر گوش کنید
فرشید رشیدا
میکس گوش کنید
فرشید رشیدا
همسایه گوش کنید
فرشید رشیدا
دروغگو گوش کنید
فرشید رشیدا
وعده های واهی گوش کنید
فرشید رشیدا
پلنگ عاشق گوش کنید
فرشید رشیدا
پرستو گوش کنید
فرشید رشیدا
آرزو گوش کنید
فرشید رشیدا
ترمه گوش کنید
فرشید رشیدا
دریایی گوش کنید
فرشید رشیدا