فرخ قریب

فرخ قریب

لیست آهنگ ها

گیتار شکسته گوش کنید
فرخ قریب
سکانس آخر گوش کنید
فرخ قریب
ظالم گوش کنید
فرخ قریب
باتوام گوش کنید
فرخ قریب
دلتنگی گوش کنید
فرخ قریب
تنهایی گوش کنید
فرخ قریب
فرصت گوش کنید
فرخ قریب
عاشق بی نهایت گوش کنید
فرخ قریب
اولین گناه آدم گوش کنید
فرخ قریب
شرط پرواز گوش کنید
فرخ قریب