فرید طباخیان

فرید طباخیان

لیست آهنگ ها

کشف وحسرت گوش کنید
فرید طباخیان
دیروز امروز فردا گوش کنید
فرید طباخیان
لسان الغیب گوش کنید
فرید طباخیان
سکوت سرد گوش کنید
فرید طباخیان
بی خیال گوش کنید
فرید طباخیان
تولدم مبارک گوش کنید
فرید طباخیان
ترس گوش کنید
فرید طباخیان
مرگ گوش کنید
فرید طباخیان
کافه گوش کنید
فرید طباخیان
روزمرگی گوش کنید
فرید طباخیان