فریبرز لاچینی

فریبرز لاچینی

لیست آهنگ ها

پاییز دوبار عاشق گوش کنید
فریبرز لاچینی
تا دوباره پیدایت کنم گوش کنید
فریبرز لاچینی
جان مریم (نازنین مریم، گل مریم) گوش کنید
فریبرز لاچینی
پاییز، پاییز، پاییز گوش کنید
فریبرز لاچینی
گل پامچال گوش کنید
فریبرز لاچینی
گلی جان گوش کنید
فریبرز لاچینی
تولد دیگر گوش کنید
فریبرز لاچینی
مرا ببوس گوش کنید
فریبرز لاچینی
چشم من گوش کنید
فریبرز لاچینی
چه سبک بود پاییز گوش کنید
فریبرز لاچینی