ادوارد گریک

ادوارد گریک

لیست آهنگ ها

Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: I. Morning Mood گوش کنید
ادوارد گریک
Lyric Pieces, Book 8, Op. 65: Lyric Pieces, Book 8, Op. 65: No. 6. Wedding-Day at Troldhaugen گوش کنید
ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: IV. In the Hall of the Mountain King گوش کنید
ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: III. Anitras Dance گوش کنید
ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: II. The Death of Aase گوش کنید
ادوارد گریک
From Holbergs Time, Op. 40 (use): I. Prelude گوش کنید
ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55: I. Ingrids Lament گوش کنید
ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55: II. Arabian Dance گوش کنید
ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55: III. Peer Gynts Homecoming گوش کنید
ادوارد گریک
Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55: IV. Solveigs Song گوش کنید
ادوارد گریک