امرالله شاه ابراهیمی

امرالله شاه ابراهیمی

لیست آهنگ ها

قطار (آوازی) گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی
جلوشاهی گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی
بایه بایه گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی
ساروخانی گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی
سملی سماع گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی
سحری گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی
گله و دره (سازی) گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی
قطار (سازی) گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی
گله و دره (آوازی) گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی
سوار سوار گوش کنید
امرالله شاه ابراهیمی