امیر آرتا

امیر آرتا

لیست آهنگ ها

بزن ای دل گوش کنید
امیر آرتا
غم مخور گوش کنید
امیر آرتا
کودکی گوش کنید
امیر آرتا
صبر سنگ گوش کنید
امیر آرتا
تنهاترین گوش کنید
امیر آرتا
سازش گوش کنید
امیر آرتا
در اشک من گوش کنید
امیر آرتا
پرده پندار گوش کنید
امیر آرتا
در دیار تو گوش کنید
امیر آرتا
دوست داشتن گوش کنید
امیر آرتا