امان اله تاجیک

امان اله تاجیک

لیست آهنگ ها

دنیا گوش کنید
امان اله تاجیک
همسر من گوش کنید
امان اله تاجیک
بهانه گوش کنید
امان اله تاجیک
شب بی ستاره گوش کنید
امان اله تاجیک
دل شکسته گوش کنید
امان اله تاجیک
چی بگم گوش کنید
امان اله تاجیک
تنهایی گوش کنید
امان اله تاجیک
نگاه تو گوش کنید
امان اله تاجیک
رنج غربت گوش کنید
امان اله تاجیک
خیمه شب بازی گوش کنید
امان اله تاجیک