علی پرمهر

علی پرمهر

لیست آهنگ ها

یاغیش آلتیندا گوش کنید
علی پرمهر
هانی گوش کنید
علی پرمهر
دونیا بیر یانا سن بیر یانا گوش کنید
علی پرمهر
یار آغلادی من آغلادیم گوش کنید
علی پرمهر
ظالیم گوش کنید
علی پرمهر
سنه گوره گوش کنید
علی پرمهر
اودن چوله چیخما گوش کنید
علی پرمهر
سن اولماسان یاز اولماز گوش کنید
علی پرمهر
سویرم سنی گوش کنید
علی پرمهر
دونیا بله قالماز گوش کنید
علی پرمهر