علی جابری

علی  جابری

لیست آهنگ ها

سیاح بحر تجرید گوش کنید
علی جابری
از زبور تنهایی گوش کنید
علی جابری
گفتند فسانه ای و در خواب شدند گوش کنید
علی جابری
سرخوش به کوی رندی گوش کنید
علی جابری
ای عشق همه بهانه از توست گوش کنید
علی جابری
در سایه سار حیرت گوش کنید
علی جابری