علی اصغر طاهری

علی اصغر طاهری

لیست آهنگ ها

خیال انگیز گوش کنید
فریدون مشیری
علی اصغر طاهری
سرود گل گوش کنید
فریدون مشیری
علی اصغر طاهری
مروارید مهر گوش کنید
فریدون مشیری
علی اصغر طاهری
آتش پنهان گوش کنید
فریدون مشیری
علی اصغر طاهری
آخرین جرعه این جام گوش کنید
فریدون مشیری
علی اصغر طاهری
همراه گوش کنید
فریدون مشیری
علی اصغر طاهری
کوچه گوش کنید
فریدون مشیری
علی اصغر طاهری
دوستی گوش کنید
فریدون مشیری
علی اصغر طاهری
خلوت دلخواه گوش کنید
فریدون مشیری
علی اصغر طاهری
ساحل خاموش گوش کنید
فریدون مشیری
علی اصغر طاهری