اکبر گلپایگانی

اکبر گلپایگانی

لیست آهنگ ها

افشاری 1 گوش کنید
احمد ابراهیمی
اکبر گلپایگانی
حسین خواجه امیری ( ایرج )
شوشتری گوش کنید
احمد ابراهیمی
اکبر گلپایگانی
حسین خواجه امیری ( ایرج )
مثنوی دهکردی اصفهان گوش کنید
احمد ابراهیمی
اکبر گلپایگانی
حسین خواجه امیری ( ایرج )
دشتی گوش کنید
احمد ابراهیمی
اکبر گلپایگانی
حسین خواجه امیری ( ایرج )
اصفهان گوش کنید
احمد ابراهیمی
اکبر گلپایگانی
حسین خواجه امیری ( ایرج )
شور گوش کنید
احمد ابراهیمی
اکبر گلپایگانی
حسین خواجه امیری ( ایرج )
بیات ترک گوش کنید
احمد ابراهیمی
اکبر گلپایگانی
حسین خواجه امیری ( ایرج )
سه گاه گوش کنید
احمد ابراهیمی
اکبر گلپایگانی
حسین خواجه امیری ( ایرج )
افشاری 2 گوش کنید
احمد ابراهیمی
اکبر گلپایگانی
حسین خواجه امیری ( ایرج )
مخالف سه گاه گوش کنید
احمد ابراهیمی
اکبر گلپایگانی
حسین خواجه امیری ( ایرج )