در عشق زنده باید

در عشق زنده باید

وحید تاج

مجید مولانیا

گروه سور

لیست آهنگ ها

سرو خرامان گوش کنید
وحید تاج
مجید مولانیا
گروه سور
در عشق زنده باید گوش کنید
وحید تاج
مجید مولانیا
گروه سور
عاشقان گوش کنید
وحید تاج
مجید مولانیا
گروه سور
گلگشت گوش کنید
وحید تاج
مجید مولانیا
گروه سور
خانه ی عشق گوش کنید
وحید تاج
مجید مولانیا
گروه سور
مه دلستان گوش کنید
وحید تاج
مجید مولانیا
گروه سور
شمع جهان گوش کنید
وحید تاج
مجید مولانیا
گروه سور