عشقهای دروغین

عشقهای دروغین

وحید حاجی تبار

لیست آهنگ ها

سفر گوش کنید
وحید حاجی تبار
دروغه گوش کنید
وحید حاجی تبار
غریبه گوش کنید
وحید حاجی تبار
تمنا گوش کنید
وحید حاجی تبار
قصه بدون تکرار گوش کنید
وحید حاجی تبار
دوستت ندارم گوش کنید
وحید حاجی تبار
ترانه تو گوش کنید
وحید حاجی تبار
توی مهتاب گوش کنید
وحید حاجی تبار
نازنین گوش کنید
وحید حاجی تبار
نفرین گوش کنید
وحید حاجی تبار
دخترک گوش کنید
وحید حاجی تبار