ظهیر

ظهیر

سینا سرلک

لیست آهنگ ها

فراق (اندر حکایت فراق لیلی و مجنون) گوش کنید
سینا سرلک
تصنیف سوز دل (زاری کردن مجنون در عشق لیلی) گوش کنید
سینا سرلک
ساز و آواز (نیایش مجنون با خدای خویش) گوش کنید
سینا سرلک
تصنیف مه و من (بردن پدر،مجنون را به خانه کعبه) گوش کنید
سینا سرلک
آواز (رسیدن مجنون بر در خیمه لیلی) گوش کنید
سینا سرلک
چهارمضراب دیدار (بانگ زدن مجنون، لیلی را بر در خیمه اش) گوش کنید
سینا سرلک
ساز و آواز (بر خاک افتادن مجنون) گوش کنید
سینا سرلک
ظهیر (از هوش رفتن مجنون با دیدن لیلی) گوش کنید
سینا سرلک
تصنیف ره عشق (به هوش آمدن مجنون و دیدار لیلی) گوش کنید
سینا سرلک
پرواز امید (آرامش مجنون در کنار لیلی) گوش کنید
سینا سرلک
تصنیف غم دل (گفتگوی لیلی و مجنون) گوش کنید
سینا سرلک
آواز (غزل خواندن مجنون نزد لیلی) گوش کنید
سینا سرلک
بی تاب (وداع لیلی و مجنون) گوش کنید
سینا سرلک
موج بی قرار (اندر صفت عشق لیلی و مجنون) گوش کنید
سینا سرلک