از وقتی رفتی

از وقتی رفتی

شهاب مظفری

از وفتی رفتی گوش کنید
شهاب مظفری