دیدار

دیدار

امید هدایتی

لیست آهنگ ها

قطعه ی خیال انگیز گوش کنید
امید هدایتی
آوازی سراب امید گوش کنید
امید هدایتی
قطعه ی رخسار گوش کنید
امید هدایتی
آوازی گیسوان شب گوش کنید
امید هدایتی
قطعه ی جام اندوه گوش کنید
امید هدایتی
آوازی غباری در بیابان گوش کنید
امید هدایتی
قطعه ی سرگشته گوش کنید
امید هدایتی