هر که عاشق شد

هر که عاشق شد

محمد رضا فهیم گیلانی

هر که عاشق شد گوش کنید
محمد رضا فهیم گیلانی