قیژک کولی

قیژک کولی

همایون شجریان

لیست آهنگ ها

تصنیف "عاشقانه" گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز "بوی عشق" گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف "قیژک کولی" گوش کنید
همایون شجریان
مستانه گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز "کمند زلف" گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف "زهی عشق" گوش کنید
همایون شجریان