قاف عشق

قاف عشق

علیرضا قربانی

لیست آهنگ ها

موج گوش کنید
علیرضا قربانی
تصنیف غلام قمر گوش کنید
علیرضا قربانی
ساز و آواز نوا (درآمد، گردانیه، نیشابورک، نهفت و فرود) گوش کنید
علیرضا قربانی
تصنیف پریزاد گوش کنید
علیرضا قربانی
بداهه نوازی تار (نهفت) گوش کنید
علیرضا قربانی
شب تا سحر گوش کنید
علیرضا قربانی
ساز و آواز دشتی گوش کنید
علیرضا قربانی
تصنیف در عاشقی گوش کنید
علیرضا قربانی
فرود از دشتی به نوا گوش کنید
علیرضا قربانی
تصنیف کهربا گوش کنید
علیرضا قربانی