تار

تار

0 دنبال کننده585 آهنگ (15:34:29)
#عنوان
1
چهار مضراب ماهور 1 - جلیل شهناز
چهار مضراب ماهور 1
03:05
2
چهار مضراب عراق ماهور 1 - جلیل شهناز
چهار مضراب عراق ماهور 1
02:57
3
چهار مضراب عراق ماهور 2 - جلیل شهناز
چهار مضراب عراق ماهور 2
02:47
4
چهار مضراب عراق ماهور 3 - جلیل شهناز
چهار مضراب عراق ماهور 3
02:52
5
مرکب نوازی:مخالف به سه گاه و شور به دشتی و شور به سه گاه - جلیل شهناز
مرکب نوازی:مخالف به سه گاه و شور به دشتی و شور به سه گاه
04:02
6
چهار مضراب سه گاه 1 - جلیل شهناز
چهار مضراب سه گاه 1
04:23
7
چهار مضراب سه گاه 2 - جلیل شهناز
چهار مضراب سه گاه 2
02:27
8
درآمد و چهار مضراب مخالف - جلیل شهناز
درآمد و چهار مضراب مخالف
03:31
9
درآمد و چهار مضراب همایون - جلیل شهناز
درآمد و چهار مضراب همایون
02:45
10
چهار مضراب همایون - جلیل شهناز
چهار مضراب همایون
02:06
11
چهار مضراب دشتی - جلیل شهناز
چهار مضراب دشتی
02:05
12
درآمد و چهار مضراب اصفهان 1 - جلیل شهناز
درآمد و چهار مضراب اصفهان 1
01:55
13
درآمد و چهار مضراب اصفهان 2 - جلیل شهناز
درآمد و چهار مضراب اصفهان 2
03:11
14
مرکب نوازی:درآمد اصفهان به ماهور و راست پنجگاه - جلیل شهناز
مرکب نوازی:درآمد اصفهان به ماهور و راست پنجگاه
03:09
15
ضربی نغمه در مخالف سه گاه و فرود - جلیل شهناز
ضربی نغمه در مخالف سه گاه و فرود
01:34
16
چهار مضراب دشتی،تمبک:ناصر افتتاح - جلیل شهناز
چهار مضراب دشتی،تمبک:ناصر افتتاح
04:03
17
چهار مضراب ماهور 2 - جلیل شهناز
چهار مضراب ماهور 2
04:45
18
03:25
19
چهار مضراب عراق افشاری - جلیل شهناز
چهار مضراب عراق افشاری
02:51
20
01:26
23
درآمد نوع دیگر بهنام خارا (دستگاه شور) - محمود کریمی
درآمد نوع دیگر بهنام خارا (دستگاه شور)
01:32
30
رضوی با تحریر جوادخانی (دستگاه شور) - محمود کریمی
رضوی با تحریر جوادخانی (دستگاه شور)
01:58
34
زیرکش سلمک، حزین، فرود (دستگاه شور) - محمود کریمی
زیرکش سلمک، حزین، فرود (دستگاه شور)
01:49
41
01:13
43
خسرو شیرین نوع دیگر (آواز ابوعطا) - محمود کریمی
خسرو شیرین نوع دیگر (آواز ابوعطا)
02:14
46
چهارپاره یا چهارباغ (آواز ابوعطا) - محمود کریمی
چهارپاره یا چهارباغ (آواز ابوعطا)
02:30
64
02:09
86
راز و نیاز نوع دیگر (دستگاه همایون) - محمود کریمی
راز و نیاز نوع دیگر (دستگاه همایون)
01:16
87
02:54
88
02:03
89
02:35
95
گوشه ای در اصفهان (آواز بیات اصفهان) - محمود کریمی
گوشه ای در اصفهان (آواز بیات اصفهان)
01:26
96
02:20
100
02:44
106
01:40
114
01:26
116
01:38
118
02:03
122
حصار ماهور، زیرافکن، آذربایجانی، ماهور صغیر، فرود (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
حصار ماهور، زیرافکن، آذربایجانی، ماهور صغیر، فرود (دستگاه ماهور)
02:44
127
مراد خانی یا آذربایجانی (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
مراد خانی یا آذربایجانی (دستگاه ماهور)
04:22
130
نحیب [عراق]، محیّر، آشور، حزین، فرود (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
نحیب [عراق]، محیّر، آشور، حزین، فرود (دستگاه ماهور)
04:54
135
ساقی نامه، صوفی نامه و کُشته (دستگاه ماهور) - محمود کریمی
ساقی نامه، صوفی نامه و کُشته (دستگاه ماهور)
05:46
140
01:07
142
پنجگاه، سپهر (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
پنجگاه، سپهر (دستگاه راست پنجگاه)
01:38
144
بیات عجم، بحر نور، قرجه، مبرقع، سپهر، فرود (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
بیات عجم، بحر نور، قرجه، مبرقع، سپهر، فرود (دستگاه راست پنجگاه)
04:18
145
عراق، نهیب، محیر، آشور، حزین (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
عراق، نهیب، محیر، آشور، حزین (دستگاه راست پنجگاه)
04:24
147
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
01:48
148
راک هندی، صفیر راک (دستگاه راست پنجگاه) - محمود کریمی
راک هندی، صفیر راک (دستگاه راست پنجگاه)
02:23
149
01:30
150
01:27
161
02:35
188
01:45
189