ردیف

ردیف

توسط آرش دهقانی
0 دنبال کننده171 آهنگ (06:15:22)
#عنوان
1
درآمد خارا (دستگاه شور) - سامر حبیبی
درآمد خارا (دستگاه شور)
00:43
2
درآمد شور (دستگاه شور) - سامر حبیبی
درآمد شور (دستگاه شور)
00:55
3
01:02
4
گوشه ی رهاوی (دستگاه شور) - سامر حبیبی
گوشه ی رهاوی (دستگاه شور)
00:42
5
01:53
6
قرچه، فرود متمم (دستگاه شور) - سامر حبیبی
قرچه، فرود متمم (دستگاه شور)
01:30
7
رضوی، تحریر نشیب و فراز (دستگاه شور) - سامر حبیبی
رضوی، تحریر نشیب و فراز (دستگاه شور)
01:09
8
تحریر جوادخانی، فرود (دستگاه شور) - سامر حبیبی
تحریر جوادخانی، فرود (دستگاه شور)
02:21
9
زیرکش سلمک (دستگاه شور) - سامر حبیبی
زیرکش سلمک (دستگاه شور)
01:03
10
00:44
11
00:47
12
ملک حسین (دستگاه شور) - سامر حبیبی
ملک حسین (دستگاه شور)
01:00
13
00:36
14
خارا، فرود متمم (دستگاه شور) - سامر حبیبی
خارا، فرود متمم (دستگاه شور)
00:57
15
01:11
16
01:13
17
فرود به شور (دستگاه شور) - سامر حبیبی
فرود به شور (دستگاه شور)
00:48
18
00:32
19
رامکلی، تحریر نایب اسدالله، تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا) - سامر حبیبی
رامکلی، تحریر نایب اسدالله، تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا)
02:15
20
حجاز، تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا) - سامر حبیبی
حجاز، تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا)
01:24
21
چهارپاره، ترک
چهارپاره، ترک "در چهارپاره"، اوج "در چهارپاره" (آواز ابوعطا)
02:04
22
خسرو و شیرین (آواز ابوعطا) - سامر حبیبی
خسرو و شیرین (آواز ابوعطا)
01:04
23
00:46
24
02:05
25
01:33
26
جامه دران (آواز افشاری) - سامر حبیبی
جامه دران (آواز افشاری)
01:12
27
میرزایی (آواز افشاری) - سامر حبیبی
میرزایی (آواز افشاری)
00:58
28
01:17
29
01:01
30
مثنوی، شاه ختایی (آواز افشاری) - سامر حبیبی
مثنوی، شاه ختایی (آواز افشاری)
02:27
31
دشتستانی (آواز دشتی) - سامر حبیبی
دشتستانی (آواز دشتی)
00:37
32
00:50
33
00:51
35
01:29
36
کوچه باغی
کوچه باغی "غم انگیز" (آواز دشتی)
00:50
37
00:40
38
درآمد، حزین (آواز کرد بیات) - سامر حبیبی
درآمد، حزین (آواز کرد بیات)
03:01
39
اوج، تحریر نشیب و فراز
اوج، تحریر نشیب و فراز "زنگ شتر، بسته نگار (آواز کرد بیات)
01:29
40
درآمد سماع حضور (آواز بیات ترک) - سامر حبیبی
درآمد سماع حضور (آواز بیات ترک)
00:27
41
درآمد اول (آواز بیات ترک) - سامر حبیبی
درآمد اول (آواز بیات ترک)
00:27
42
درآمد دوم (آواز بیات ترک) - سامر حبیبی
درآمد دوم (آواز بیات ترک)
00:47
43
حاجی حسنی (آواز بیات ترک) - سامر حبیبی
حاجی حسنی (آواز بیات ترک)
00:32
44
درآمد سوم (آواز بیات ترک) - سامر حبیبی
درآمد سوم (آواز بیات ترک)
00:29
45
حاجی حسنی 2 (آواز بیات ترک) - سامر حبیبی
حاجی حسنی 2 (آواز بیات ترک)
00:31
46
جامه دران، محمد صادق خانی (آواز بیات ترک) - سامر حبیبی
جامه دران، محمد صادق خانی (آواز بیات ترک)
02:08
47
دوگاه (آواز بیات ترک) - سامر حبیبی
دوگاه (آواز بیات ترک)
00:26
48
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) - سامر حبیبی
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک)
00:49
49
قطار (آواز بیات ترک) - سامر حبیبی
قطار (آواز بیات ترک)
00:54
50
امیری، شهابی (آواز بیات ترک) - سامر حبیبی
امیری، شهابی (آواز بیات ترک)
00:50
51
روح الارواح (آواز بیات ترک) - سامر حبیبی
روح الارواح (آواز بیات ترک)
01:34
52
شکسته (آواز بیات ترک) - سامر حبیبی
شکسته (آواز بیات ترک)
00:55
53
ابول (آواز بیات ترک) - سامر حبیبی
ابول (آواز بیات ترک)
00:56
54
مثنوی (آواز بیات ترک) - سامر حبیبی
مثنوی (آواز بیات ترک)
02:04
55
02:27
56
گردانیه (دستگاه نوا) - سامر حبیبی
گردانیه (دستگاه نوا)
01:14
57
01:13
58
نیشابورک (دستگاه نوا) - سامر حبیبی
نیشابورک (دستگاه نوا)
01:34
59
01:38
60
01:36
61
01:28
62
00:51
63
00:34
64
ملک حسینی (دستگاه نوا) - سامر حبیبی
ملک حسینی (دستگاه نوا)
01:27
65
01:26
66
نیریز کبیر (دستگاه نوا) - سامر حبیبی
نیریز کبیر (دستگاه نوا)
01:08
67
01:00
68
00:37
69
00:21
70
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) - سامر حبیبی
تخت طاقدیس (دستگاه نوا)
00:34
71
شاه ختایی (دستگاه نوا) - سامر حبیبی
شاه ختایی (دستگاه نوا)
01:13
72
درآمد (دستگاه همایون) - سامر حبیبی
درآمد (دستگاه همایون)
01:04
73
درآمد چکاوک (دستگاه همایون) - سامر حبیبی
درآمد چکاوک (دستگاه همایون)
00:28
74
چکاوک (دستگاه همایون) - سامر حبیبی
چکاوک (دستگاه همایون)
01:24
75
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) - سامر حبیبی
لیلی و مجنون (دستگاه همایون)
01:33
76
شوشتری، دزفولی (دستگاه همایون) - سامر حبیبی
شوشتری، دزفولی (دستگاه همایون)
01:10
77
بختیاری، موالف (دستگاه همایون) - سامر حبیبی
بختیاری، موالف (دستگاه همایون)
01:31
78
گوشه ی طرز (دستگاه همایون) - سامر حبیبی
گوشه ی طرز (دستگاه همایون)
00:14
79
راز و نیاز (دستگاه همایون) - سامر حبیبی
راز و نیاز (دستگاه همایون)
00:54
80
نی داوود (دستگاه همایون) - سامر حبیبی
نی داوود (دستگاه همایون)
01:32
81
بیداد، داد (دستگاه همایون) - سامر حبیبی
بیداد، داد (دستگاه همایون)
01:11
82
00:47
83
موالیان (دستگاه همایون) - سامر حبیبی
موالیان (دستگاه همایون)
01:39
84
درآمد (آواز بیات اصفهان) - سامر حبیبی
درآمد (آواز بیات اصفهان)
01:49
85
جامه دران (آواز بیات اصفهان) - سامر حبیبی
جامه دران (آواز بیات اصفهان)
01:47
86
بیات شیراز، تحریر چکشی (آواز بیات اصفهان) - سامر حبیبی
بیات شیراز، تحریر چکشی (آواز بیات اصفهان)
01:54
87
بیات راجع، تحریر دوتایکی (آواز بیات اصفهان) - سامر حبیبی
بیات راجع، تحریر دوتایکی (آواز بیات اصفهان)
01:04
88
گوشه ی عراق (آواز بیات اصفهان) - سامر حبیبی
گوشه ی عراق (آواز بیات اصفهان)
00:49
89
تحریر زنگ شتر (آواز بیات اصفهان) - سامر حبیبی
تحریر زنگ شتر (آواز بیات اصفهان)
01:18
90
اوج، دوتیکه (آواز بیات اصفهان) - سامر حبیبی
اوج، دوتیکه (آواز بیات اصفهان)
02:14
91
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) - سامر حبیبی
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان)
02:11
92
مثنوی (آواز بیات اصفهان) - سامر حبیبی
مثنوی (آواز بیات اصفهان)
02:18
93
صوفی نامه (آواز بیات اصفهان) - سامر حبیبی
صوفی نامه (آواز بیات اصفهان)
02:27
94
درآمد (دستگاه سه گاه) - سامر حبیبی
درآمد (دستگاه سه گاه)
01:14
95
زابل (دستگاه سه گاه) - سامر حبیبی
زابل (دستگاه سه گاه)
01:14
96
مویه (دستگاه سه گاه) - سامر حبیبی
مویه (دستگاه سه گاه)
01:16
97
شکسته مویه (دستگاه سه گاه) - سامر حبیبی
شکسته مویه (دستگاه سه گاه)
01:10
98
مخالف، زنگ شتر
مخالف، زنگ شتر "نشیب و فراز" (دستگاه سه گاه)
01:52
99
مغلوب (دستگاه سه گاه) - سامر حبیبی
مغلوب (دستگاه سه گاه)
01:31
100
مثنوی مخالف (دستگاه سه گاه) - سامر حبیبی
مثنوی مخالف (دستگاه سه گاه)
01:15
101
درآمد (دستگاه چهارگاه) - سامر حبیبی
درآمد (دستگاه چهارگاه)
02:48
102
زابل، بسته نگار (دستگاه چهارگاه) - سامر حبیبی
زابل، بسته نگار (دستگاه چهارگاه)
02:01
103
پنجه مویه (دستگاه چهارگاه) - سامر حبیبی
پنجه مویه (دستگاه چهارگاه)
00:26
104
رجز (دستگاه چهارگاه) - سامر حبیبی
رجز (دستگاه چهارگاه)
00:46
105
هدی (دستگاه چهارگاه) - سامر حبیبی
هدی (دستگاه چهارگاه)
00:48
106
پهلوی (دستگاه چهارگاه) - سامر حبیبی
پهلوی (دستگاه چهارگاه)
00:39
107
حصار (دستگاه چهارگاه) - سامر حبیبی
حصار (دستگاه چهارگاه)
01:53
108
مخالف، کرشمه، میرزایی (دستگاه چهارگاه) - سامر حبیبی
مخالف، کرشمه، میرزایی (دستگاه چهارگاه)
01:45
109
مغلوب (دستگاه چهارگاه) - سامر حبیبی
مغلوب (دستگاه چهارگاه)
00:49
110
نغمه ی مغلوب (دستگاه چهارگاه) - سامر حبیبی
نغمه ی مغلوب (دستگاه چهارگاه)
00:47
111
حزان (دستگاه چهارگاه) - سامر حبیبی
حزان (دستگاه چهارگاه)
00:54
112
پنجه مویه 2 (دستگاه چهارگاه) - سامر حبیبی
پنجه مویه 2 (دستگاه چهارگاه)
00:24
113
منصوری (دستگاه چهارگاه) - سامر حبیبی
منصوری (دستگاه چهارگاه)
02:36
114
درآمد اول (دستگاه ماهور) - سامر حبیبی
درآمد اول (دستگاه ماهور)
00:44
115
پنجه شعری (دستگاه ماهور) - سامر حبیبی
پنجه شعری (دستگاه ماهور)
01:06
116
داد، ساربانگ (دستگاه ماهور) - سامر حبیبی
داد، ساربانگ (دستگاه ماهور)
01:34
117
01:14
118
00:43
119
آذربایجانی (دستگاه ماهور) - سامر حبیبی
آذربایجانی (دستگاه ماهور)
00:49
120
نصیرخانی
نصیرخانی "طوسی" (دستگاه ماهور)
00:53
121
مرادخانی (دستگاه ماهور) - سامر حبیبی
مرادخانی (دستگاه ماهور)
00:42
122
چهارپاره
چهارپاره "چهارباغ" (دستگاه ماهور)
00:42
123
01:01
124
شکسته، فرود (دستگاه ماهور) - سامر حبیبی
شکسته، فرود (دستگاه ماهور)
01:08
125
خاوران (دستگاه ماهور) - سامر حبیبی
خاوران (دستگاه ماهور)
01:20
126
01:26
127
عراق، محیر، حزین (دستگاه ماهور) - سامر حبیبی
عراق، محیر، حزین (دستگاه ماهور)
01:39
128
00:53
129
00:19
130
00:22
131
راک عبدالله (دستگاه ماهور) - سامر حبیبی
راک عبدالله (دستگاه ماهور)
00:57
132
راک کشمیر (دستگاه ماهور) - سامر حبیبی
راک کشمیر (دستگاه ماهور)
01:51
133
نیشابورک (دستگاه ماهور) - سامر حبیبی
نیشابورک (دستگاه ماهور)
00:53
134
نیریز (دستگاه ماهور) - سامر حبیبی
نیریز (دستگاه ماهور)
00:48
135
مثنوی (دستگاه ماهور) - سامر حبیبی
مثنوی (دستگاه ماهور)
02:00
136
ساقی نامه و صوفی نامه (دستگاه ماهور) - سامر حبیبی
ساقی نامه و صوفی نامه (دستگاه ماهور)
02:47
137
درآمد (دستگاه راست پنجگاه) - سامر حبیبی
درآمد (دستگاه راست پنجگاه)
00:49
138
درآمد دوم (دستگاه راست پنجگاه) - سامر حبیبی
درآمد دوم (دستگاه راست پنجگاه)
00:51
139
پنجه شعری، راست (دستگاه راست پنجگاه) - سامر حبیبی
پنجه شعری، راست (دستگاه راست پنجگاه)
00:44
140
پروانه (دستگاه راست پنجگاه) - سامر حبیبی
پروانه (دستگاه راست پنجگاه)
00:37
141
نغمه، تحریر زیر و رو (دستگاه راست پنجگاه) - سامر حبیبی
نغمه، تحریر زیر و رو (دستگاه راست پنجگاه)
00:53
142
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه) - سامر حبیبی
روح افزا (دستگاه راست پنجگاه)
00:47
143
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه) - سامر حبیبی
پنجگاه (دستگاه راست پنجگاه)
00:41
144
عشاق (دستگاه راست پنجگاه) - سامر حبیبی
عشاق (دستگاه راست پنجگاه)
00:30
145
سپهر (دستگاه راست پنجگاه) - سامر حبیبی
سپهر (دستگاه راست پنجگاه)
00:30
146
نیریز، سپهر مکرر (دستگاه راست پنجگاه) - سامر حبیبی
نیریز، سپهر مکرر (دستگاه راست پنجگاه)
01:31
147
بیات عجم، محیر (دستگاه راست پنجگاه) - سامر حبیبی
بیات عجم، محیر (دستگاه راست پنجگاه)
00:48
148
قرچه (دستگاه راست پنجگاه) - سامر حبیبی
قرچه (دستگاه راست پنجگاه)
00:36
149
مبرقع (دستگاه راست پنجگاه) - سامر حبیبی
مبرقع (دستگاه راست پنجگاه)
00:41
150
طرز (دستگاه راست پنجگاه) - سامر حبیبی
طرز (دستگاه راست پنجگاه)
01:44
151
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - سامر حبیبی
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
00:56
152
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه) - سامر حبیبی
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنجگاه)
01:17
153
ماوراءالنهر
ماوراءالنهر "نوعی دیگر" (دستگاه راست پنجگاه)
01:08
154
راک (دستگاه راست پنجگاه) - سامر حبیبی
راک (دستگاه راست پنجگاه)
01:05
155
صفیر (دستگاه راست پنجگاه) - سامر حبیبی
صفیر (دستگاه راست پنجگاه)
00:40
156
راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه) - سامر حبیبی
راک عبدالله (دستگاه راست پنجگاه)
01:06
157
راک کشمیر (دستگاه راست پنجگاه) - سامر حبیبی
راک کشمیر (دستگاه راست پنجگاه)
01:02
164
گوسفند دوخوان (آواز دشتی) - ابوالحسن صبا
گوسفند دوخوان (آواز دشتی)
02:18
170
چهار مضراب زنگ شتر (دستگاه سه گاه) - ابوالحسن صبا
چهار مضراب زنگ شتر (دستگاه سه گاه)
07:01
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام