عشگ

عشگ

توسط علی محمد افتخاری
0 دنبال کننده238 آهنگ (07:52:19)
#عنوان
1
01:45
4
03:04
5
02:28
8
01:12
10
03:40
12
درآمد ابوعطا - آواز ابوعطا - عبدالله دوامی
درآمد ابوعطا - آواز ابوعطا
02:24
13
رامکلی با تحریر سملی - آواز ابوعطا - عبدالله دوامی
رامکلی با تحریر سملی - آواز ابوعطا
02:33
15
01:22
16
01:04
18
تصنیف ابوعطا بهار دلکش - آواز ابوعطا - عبدالله دوامی
تصنیف ابوعطا بهار دلکش - آواز ابوعطا
01:42
19
تصنیف ابوعطا کبوتر - آواز ابوعطا - عبدالله دوامی
تصنیف ابوعطا کبوتر - آواز ابوعطا
01:27
20
00:48
21
درآمد دوم(روح الارواح) - آواز بیات ترک - عبدالله دوامی
درآمد دوم(روح الارواح) - آواز بیات ترک
02:37
22
01:37
25
روح الارواح - آواز بیات ترک - عبدالله دوامی
روح الارواح - آواز بیات ترک
01:26
29
تصنیف بیات ترک - آواز بیات ترک - عبدالله دوامی
تصنیف بیات ترک - آواز بیات ترک
02:19
37
00:50
38
01:50
42
00:05
43
01:49
46
تصنیف از کفم رها - آواز افشاری - عبدالله دوامی
تصنیف از کفم رها - آواز افشاری
00:57
48
01:24
51
01:32
53
01:11
54
01:44
57
00:56
60
اشاره به قرچه - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
اشاره به قرچه - دستگاه ماهور
00:52
63
01:07
64
01:10
65
راک عبدالله - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
راک عبدالله - دستگاه ماهور
01:02
66
تصنیف عشق تو - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
تصنیف عشق تو - دستگاه ماهور
02:42
70
01:13
74
تصنیف سه گاه - دستگاه سه گاه - عبدالله دوامی
تصنیف سه گاه - دستگاه سه گاه
02:10
75
درآمد اول - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
درآمد اول - دستگاه چهارگاه
00:56
76
درآمد دوم - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
درآمد دوم - دستگاه چهارگاه
00:43
79
01:34
82
01:09
83
02:34
84
02:13
85
تصنیف چهارگاه - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
تصنیف چهارگاه - دستگاه چهارگاه
02:58
88
01:30
89
لیلی و مجنون - دستگاه همایون - عبدالله دوامی
لیلی و مجنون - دستگاه همایون
01:39
90
01:32
92
02:05
94
تصنیف همایون - دستگاه همایون - عبدالله دوامی
تصنیف همایون - دستگاه همایون
02:33
95
تصنیف کار و عمل - دستگاه همایون - عبدالله دوامی
تصنیف کار و عمل - دستگاه همایون
02:48
97
بیات راجع - آواز بیات اصفهان - عبدالله دوامی
بیات راجع - آواز بیات اصفهان
02:21
98
سوز و گداز - آواز بیات اصفهان - عبدالله دوامی
سوز و گداز - آواز بیات اصفهان
00:49
100
02:15
107
02:05
116
00:51
117
00:43
118
03:07
119
درآمد اول - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
درآمد اول - دستگاه راست پنجگاه
01:04
120
درآمد دوم - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
درآمد دوم - دستگاه راست پنجگاه
00:52
121
زنگوله - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
زنگوله - دستگاه راست پنجگاه
00:29
122
00:58
123
پروانه - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
پروانه - دستگاه راست پنجگاه
00:21
124
روح افزا - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
روح افزا - دستگاه راست پنجگاه
01:01
125
بیات عجم - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
بیات عجم - دستگاه راست پنجگاه
00:41
126
بحر نور - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
بحر نور - دستگاه راست پنجگاه
00:21
127
01:10
128
پنجگاه - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
پنجگاه - دستگاه راست پنجگاه
00:37
129
00:37
130
مبرقع - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
مبرقع - دستگاه راست پنجگاه
00:21
131
بوسلیک - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
بوسلیک - دستگاه راست پنجگاه
00:24
132
نیریز - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
نیریز - دستگاه راست پنجگاه
01:00
133
چکاوک - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
چکاوک - دستگاه راست پنجگاه
00:38
134
لیلی و مجنون - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
لیلی و مجنون - دستگاه راست پنجگاه
01:21
135
01:49
136
راک هندی - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
راک هندی - دستگاه راست پنجگاه
00:48
137
راک کشمیر(کرشمه راک) - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
راک کشمیر(کرشمه راک) - دستگاه راست پنجگاه
00:56
138
راک عبدالله - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
راک عبدالله - دستگاه راست پنجگاه
01:17
139
ماوراءالنهر - دستگاه راست پنجگاه - عبدالله دوامی
ماوراءالنهر - دستگاه راست پنجگاه
02:06
197