اهنگ

اهنگ

توسط علی
0 دنبال کننده127 آهنگ (04:30:58)
#عنوان
2
چوپی اول - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی اول - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:47
3
03:27
4
خسرو شیرین - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
خسرو شیرین - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
03:11
5
01:54
6
چوپی دوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی دوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
03:11
7
02:18
8
خسرو شیرین چهار لنگی - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
خسرو شیرین چهار لنگی - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
02:09
10
چوپی سوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی سوم - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:14
11
المان شو تاریک - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
المان شو تاریک - ترانه های جشن و سرور
03:48
12
لیلی و مجنون - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
لیلی و مجنون - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
02:27
13
00:36
14
چوپی چهارم (شش پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی چهارم (شش پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
01:31
15
دی گلمی دی گل - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
دی گلمی دی گل - ترانه های جشن و سرور
02:22
16
اسکندرنامه ی چهار لنگی - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
اسکندرنامه ی چهار لنگی - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
01:44
17
سِروی بازُفت (روستای مورشاه) - موسیقی عزا - پیمان بزرگ نیا
سِروی بازُفت (روستای مورشاه) - موسیقی عزا
03:14
18
چوپی پنجم (گلی جون) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی پنجم (گلی جون) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
01:15
20
رَز و میش - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
رَز و میش - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
01:35
22
چوپی ششم (سه پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی ششم (سه پا) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:40
23
02:18
24
سلطان جمجمه - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
سلطان جمجمه - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
01:07
26
چوپی هفتم (سرناز) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چوپی هفتم (سرناز) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:03
27
نای نای نای جونم - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
نای نای نای جونم - ترانه های جشن و سرور
02:10
28
حمله ی حیدری - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
حمله ی حیدری - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
03:35
30
موری بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
موری بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:27
31
های شیرین شیرین - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
های شیرین شیرین - ترانه های جشن و سرور
01:41
32
صلوات نامه - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر - پیمان بزرگ نیا
صلوات نامه - منظومه های مکتب خانه ای (دنباله) منظومه های دیگر
01:54
33
02:45
34
02:30
36
سردار اسعد (جنگِ طهرون) - آواز های حماسی - پیمان بزرگ نیا
سردار اسعد (جنگِ طهرون) - آواز های حماسی
04:10
37
03:13
38
کمندونه - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
کمندونه - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
01:51
39
سی یار دونه دونه - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
سی یار دونه دونه - ترانه های جشن و سرور
02:15
42
یه لمبه - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
یه لمبه - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:17
43
02:32
44
01:28
45
01:50
46
عرب بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
عرب بازی - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
02:15
47
یار داینه داینه - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
یار داینه داینه - ترانه های جشن و سرور
01:16
50
01:13
51
01:41
53
01:49
54
چو بازی (ترکه بازی) - موسیقی تو شمال ها (دنباله) - پیمان بزرگ نیا
چو بازی (ترکه بازی) - موسیقی تو شمال ها (دنباله)
03:50
55
عزیزم برنو بلند - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
عزیزم برنو بلند - ترانه های جشن و سرور
01:58
62
های کاکام، های کاکام - موسیقی چوبانی - پیمان بزرگ نیا
های کاکام، های کاکام - موسیقی چوبانی
02:26
63
01:10
65
چپی چهار لنگی الیگودرز - موسیقی عزا - پیمان بزرگ نیا
چپی چهار لنگی الیگودرز - موسیقی عزا
00:46
66
نی شیتِ لُردگان (شتر) - موسیقی چوبانی - پیمان بزرگ نیا
نی شیتِ لُردگان (شتر) - موسیقی چوبانی
01:23
69
01:36
71
01:05
72
شاه دویت (داوودخان) - آواز های حماسی - پیمان بزرگ نیا
شاه دویت (داوودخان) - آواز های حماسی
01:14
78
نی آب خوردن گوسفندان - موسیقی چوبانی - پیمان بزرگ نیا
نی آب خوردن گوسفندان - موسیقی چوبانی
01:33
83
00:53
84
سکندر و نوش آفرین - داستان های ایلی - پیمان بزرگ نیا
سکندر و نوش آفرین - داستان های ایلی
01:29
90
01:34
92
02:48
95
شیرینی ام لیلانم لیلانه - ترانه های جشن و سرور - پیمان بزرگ نیا
شیرینی ام لیلانم لیلانه - ترانه های جشن و سرور
02:28
96
02:24
97
سو آر بازی الیگودرز (چهار لنگی) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) - پیمان بزرگ نیا
سو آر بازی الیگودرز (چهار لنگی) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی)
01:45
98
01:26
99
03:11
100
02:44
101
دستمال بازی (چوبیِ الیگودرز) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) - پیمان بزرگ نیا
دستمال بازی (چوبیِ الیگودرز) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی)
06:56
103
02:56
105
چو بازی (ترکه بازی) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) - پیمان بزرگ نیا
چو بازی (ترکه بازی) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی)
01:51
106
داد فلک و فایز مکوندی - موسیقی چوبانی - پیمان بزرگ نیا
داد فلک و فایز مکوندی - موسیقی چوبانی
01:29
107
01:44
109
سو آر بازی هفت لَنگی - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) - پیمان بزرگ نیا
سو آر بازی هفت لَنگی - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی)
03:14
111
شاهنامه خوانی الیگودرز - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی - پیمان بزرگ نیا
شاهنامه خوانی الیگودرز - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی
02:37
113
وردار سرنا (لردگان) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) - پیمان بزرگ نیا
وردار سرنا (لردگان) - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی)
01:00
115
شاهنامه غَمونه - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی - پیمان بزرگ نیا
شاهنامه غَمونه - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی
03:19
117
وردار چو بازی - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی) - پیمان بزرگ نیا
وردار چو بازی - موسیقی تو شمال ها(جشن و شادمانی)
01:39
118
دومه لالی (عروسی میزدج) - آوازهای مخصوص عروسی - پیمان بزرگ نیا
دومه لالی (عروسی میزدج) - آوازهای مخصوص عروسی
02:23
119
شاهنامه خوانی (داستان اشکبوس) - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی - پیمان بزرگ نیا
شاهنامه خوانی (داستان اشکبوس) - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی
03:45
120
01:30
121
01:40
122
برزونامه - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی - پیمان بزرگ نیا
برزونامه - منظومه های مکتب خانه ای شاهنامه خوانی
01:24
123
02:18
124
آهای گُل ای گُل ای گُل ای - آوازهای مخصوص عروسی - پیمان بزرگ نیا
آهای گُل ای گُل ای گُل ای - آوازهای مخصوص عروسی
02:35
127
مثنوی عبادت (آواز اصفهان) - مجتبی عسگری
مثنوی عبادت (آواز اصفهان)
02:51
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
گلچین
گلچین
10 آهنگ
گلچین
گلچین
10 آهنگ
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام