نواحی - 41 تا 50

نواحی - 41 تا 50

توسط پیمان
0 دنبال کننده213 آهنگ (16:39:23)
#عنوان
41
06:15
128
شاهنامه خوانی قشقایی بر اساس مقام خسرو و مقام بویر احمدی - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی قشقایی بر اساس مقام خسرو و مقام بویر احمدی
02:50
130
شاهنامه خوانی قشقایی بر اساس مقام گرایلی و مقام بویر احمدی - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی قشقایی بر اساس مقام گرایلی و مقام بویر احمدی
02:37
131
شاهنامه خوانی قشقایی بر اساس مقام گرایلی و صمصام، منطقه ی دُز کُرد آباده - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی قشقایی بر اساس مقام گرایلی و صمصام، منطقه ی دُز کُرد آباده
03:24
132
03:41
133
شاهنامه خوانی بختیاری، شاهنامه هفت لشکر، منطقه ی لردگان - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی بختیاری، شاهنامه هفت لشکر، منطقه ی لردگان
03:19
134
شاهنامه خوانی بختیاری، ستایش نامه: قسم نامه ی پیرزال - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی بختیاری، ستایش نامه: قسم نامه ی پیرزال
05:26
135
شاهنامه خوانی بختیاری، لحن: غمونه، در کشته شدن سهراب - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی بختیاری، لحن: غمونه، در کشته شدن سهراب
06:04
137
شاهنامه خوانی کردی بر اساس مقام های سر طرز، طرز مجنون و هوره (مناجات کیخسرو برای نجات رستم) - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی کردی بر اساس مقام های سر طرز، طرز مجنون و هوره (مناجات کیخسرو برای نجات رستم)
02:39
138
شاهنامه خوانی کردی بر اساس قسمت اول، مقام شاه خوشینی و ... (رزم برزو و رستم) - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی کردی بر اساس قسمت اول، مقام شاه خوشینی و ... (رزم برزو و رستم)
03:44
139
شاهنامه خوانی کردی بر اساس مقام تَنَه میری و هَوره (رزم رستم و افراسیاب و نجات کیخسرو) - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی کردی بر اساس مقام تَنَه میری و هَوره (رزم رستم و افراسیاب و نجات کیخسرو)
07:19
140
شاهنامه خوانی کردی بر اساس مقام های تَنَه میری و خاموشَه گان (جنگ ایران و توران) - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی کردی بر اساس مقام های تَنَه میری و خاموشَه گان (جنگ ایران و توران)
02:35
141
شاهنامه خوانی کردی بر اساس مقام خاموشَه گان (رزم رستم و افراسیاب) - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی کردی بر اساس مقام خاموشَه گان (رزم رستم و افراسیاب)
02:25
142
شاهنامه خوانی کردی بر اساس مقام های تَنَه میری و خاموشَه گان - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی کردی بر اساس مقام های تَنَه میری و خاموشَه گان
02:46
147
11:42
152
یوسف بگ و گوگجیک
یوسف بگ و گوگجیک "بخشی از داستان یوسف و احمد" (گلستان - گنبد کاووس)
03:57
153
03:17
154
سالِنّه سالِنّه و آوازی گلدی
سالِنّه سالِنّه و آوازی گلدی "بخشی از داستان کوراوغلی" (گلستان - گنبد کاووس)
08:19
166
جنگنامه
جنگنامه "درباره ی دلیران تنگستان: رئیسعلی دلواری و..." (بوشهر)
09:04